pro prodej zboží a služeb právnické osoby VOŇKY s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 07546505, DIČ: CZ07546505, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 108730.

Místo podnikání: Nové sady 988/2, 602 00 Brno
Výdej zakázek (pouze po předchozí dohodě): Bohunická cesta 11, 664 48 Moravany u Brna

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením Obchodního zákoníku (dále jen PODMÍNKY) smluvní vztahy mezi VOŇKY s.r.o. jako prodávajícím, a kupujícím dle kupní smlouvy uzavřené dle Obchodního zákoníku.

1.2. PODMÍNKY jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a vystavením objednávky a podepsáním smlouvy kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito PODMÍNKAMI.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka výrobků a služeb (dále jen „zboží“) dle nabídky prodávajícího (včetně nabídky na webových stránkách) a s nimi souvisejících doplňkových služeb, závazně objednaných.

3. Kupní cena zboží a služeb

3.1. Cena uvedená v ceníku neobsahuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služeb pro sepsání kupní smlouvy v daný den.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2001531013/2010, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
– v hotovosti na adrese prodávajícího VOŇKY s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno (pouze po předchozí telefonické či písemné dohodě)

4. Dodací lhůta

4.1. Dle stavu a možností výrobní kapacity prodávajícího bude dodací lhůta stanovena prodávajícím v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě dodací lhůta stanovena, činí 20 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy.

4.2. U zakázek se službami se závazná dodací lhůta automaticky prodlužuje o dobu do předání textových a jiných potřebných podkladů pro vyhotovení zakázky, jestliže nebyly tyto podklady předány při uskutečnění objednávky v potřebném rozsahu pro její realizaci. Toto prodloužení se vztahuje i na případ nedodržení termínu provedení korektur zákazníkem.
Zákazník je povinen sdělit své připomínky k návrhu realizace zakázky do 3 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu prodávajícího.

4.3. Při sjednané zálohové platbě bude potvrzená dodací lhůta dodání prodloužena o dobu prodlení s řádnou úhradou zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky

5.1. Kupující po dohodě s prodávajícím uvede ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
1) osobní převzetí v místě podnikání prodávajícího,
2) kurýrní službou (PPL, DPD, popř. jiné dle dohody)
3) Česká pošta dobírkou, u drobného zboží
4) rozvoz ke kupujícímu, který zajišťuje prodávající firemním dopravou, v nejbližším možném termínu
Není-li ve smlouvě stanoven způsob dodání zboží, platí způsob dle čl. 5.1. 1).

5.2. Místem plnění předmětu smlouvy je u variant uvedených v 5.1.:
ad 1) místo podnikání Nové sady 988/2, 602 00 Brno;

5.3. Náklady na dopravu hradí kupující u variant uvedených v 5.1.:

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.

6.2. Po vzájemné písemné dohodě kupujícího a prodávajícího obsažené zejména v kupní smlouvě dle čl. 1.1. podmínek bude kupní cena hrazena následujícím způsobem:
1. Hotově – při přímém odběru
2. Dobírkou – platba při doručení zboží
3. Převodem – platba před doručením zboží. Číslo účtu bude uvedeno na potvrzení objednávky. Variabilní symbol platby odpovídá číslu vydané faktury. Po připsání částky na účet dodavatele bude zboží neprodleně odesláno kupujícímu.
4. Při delší spolupráci možnost vystavení faktury se splatností (pouze po dohodě obou stran)

6.3. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

7. Smluvní pokuty

7.1. V případě, že kupující poruší svoji smluvní povinnost tím, že bude v prodlení s úhradou kupní ceny do 30 dnů od data splatnosti, sjednává se za takové porušení smlouvy smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

7.2. V případě, že přesáhne délka prodlení s úhradou faktury dobu 30 dnů, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky za každých dalších i započatých 30 dnů.

7.3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

7.4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se vůči kupujícímu náhrady škody.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů, dále v případě hrubého porušení smlouvy (čl. 8.2.) nebo v případech stanovených Obchodním zákoníkem.

8.2. Pro účely této smlouvy se za hrubé porušení smlouvy považuje zejména prodlení s úhradou platby delším jak 30 dnů.

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením projevu vůle o odstoupení od smlouvy smlouva zaniká, a to ke dni, kdy byl tento projev vůle doručen.

8.4. Odstoupit od smlouvy může i kupující, a to ve smyslu ust. § 355 Obchodního zákoníku zaplacením odstupného ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. Odstupné je splatné do 14 dnů od zrušení smlouvy. To neplatí v případě uvedeném pod čl. 8.5.

8.5. Prodávající neodpovídá za porušení svých smluvních povinností, pokud tyto ve smyslu ust. § 374 Obchodního zákoníku nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění smluvních povinností. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování všech dosud z výše uvedených důvodů nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.6. Kupujícímu rovněž nenáleží nárok na náhradu škody, pokud by porušení smluvních povinností prodávajícího bylo způsobeno jednáním kupujícího nebo nedostatkem součinnosti kupujícího.

8.7. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

9. Reklamace

9.1. Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání. V případě reklamace zboží bude po posouzení míry zavinění poškozený výrobek vyměněn za nový.

9.2. Reklamace prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se tato doba neprodlužuje. Po vyřízení reklamace prodávající upozorní kupujícího o ukončení reklamace (dopisem, telefonicky, e-mailem).

9.3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

10. Společná ustanovení

10.1. Prodávající je oprávněn veškeré pohledávky vůči kupujícímu jednostranně započíst proti případným pohledávkám kupujícího.

10.2. Zastaví-li kupující platby nebo bude-li na něho podán návrh na prohlášení konkursu, je prodávající oprávněn kdykoliv za této situace od smlouvy odstoupit.

10.3. Adresou prodávajícího pro doručování písemností, jakož i pro realizaci veškerého kontaktu s prodávajícím včetně zasílání objednávek je na adrese místa podnikání VOŇKY s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

10.4. Adresou prodávajícího pro převzetí zboží je po předchozí dohodě výdejní místo Bohunická cesta 11, 664 48 Moravany u Brna.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy neupravené těmito PODMÍNKAMI se řídí Obchodním zákoníkem.

11.2. Obě smluvní strany podpisem těchto smluvních podmínek vyjadřují bezvýhradný souhlas s jejich obsahem tak jak je vyjádřen v jednotlivých ustanoveních těchto podmínek.

11.3. Rozhodčí doložka:
Prodávající i kupující se kromě konsensu o výše uvedených podmínkách dohodli též na tom, že v případě vzniku sporu ze závazkových vztahů vzniklých mezi nimi, budou tyto spory rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR jediným rozhodcem určeným podle rozhodčího řádu tohoto rozhodčího soudu.

V Brně dne 1. ledna 2019

Comments are closed.